بررسي ايجاد پارلمان آسيايي در نشست كميته‌اي ويژه‌ در حاشيه اجلاس اسلام‌آباد

رييس هيأت ايراني در نشست كميته سياسي بين‌المجالس آسيايي گفت: ايجاد پارلمان آسيايي در نشست كميته‌اي ويژه‌ در حاشيه اجلاس اسلام‌آباد بررسي مي‌شود.سيده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: در مراسم افتتاحيه اين نشست ابتدا دبير مجلس سناي پاكستان گزارشي را ارائه خواهد كرد و سپس معاون دبيركل ( APAبين‌المجالس آسيايي) سخنراني خواهد داشت.