مطهري، وكيلي و نعمتي براي ديدار با رييس دولت اصلاحات تخلفي مرتكب نشده‌ اند

يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت:‌هيات رسيدگي به تخلفات هيات رييسه مجلس، علي مطهري، محمدعلي وكيلي و بهروز نعمتي را براي ديدار با رييس دولت اصلاحات مجرم نشناخت.اين عضوهيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ديروز در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايرنا افزود: پس از بررسي درخواست شاكي و متشاكي در كميسيون تدوين آيين نامه داخلي (هيات رسيدگي به تخلفات هيات رييسه مجلس)، اعضاي اين كميسيون با 16 راي موافق و 3 راي مخالف ديدار اعضاي فراكسيون اميد با رييس دولت اصلاحات را تخلف ندانستند.وي افزود: شاكي و متشاكي نيز حق راي نداشتند.به گزارش ايرنا، پس از شكايت 30 نفر از نمايندگان مجلس از سه عضو هيات رييسه مجلس، شكايت كنندگان از يوسفيان ملا رييس كميسيون تدوين آيين نامه براي تشكيل هيات رسيدگي به تخلفات هيات رييسه جهت بررسي حضور مطهري، وكيلي و نعمتي در ديدار اعضاي فراكسيون اميد با رييس دولت اصلاحات درخواست كردند كه هياتي متشكل از اعضاي كميسيون تدوين آئين نامه و روساي كميسيون‌ها صبح امروز سه‌شنبه تشكيل جلسه دهد.در اين جلسه علي مطهري، محمدعلي وكيلي و بهروز نعمتي از خود دفاع كردند و از 30 نفر نماينده معترض نيز تعدادي حضور پيدا كردند كه در نهايت پس از بحث و بررسي موضوع از اعضاي هيات راي گيري شد كه 16 نفر با راي خود اعلام كردند: اين سه عضو هيات رييسه تخلفي مرتكب نشده‌اند و تنها سه نفر در راي خود اعلام كردند كه مطهري وكيلي و نعمتي بخاطر ديدار با رييس دولت اصلاحات مرتكب تخلف شده‌اند كه در نهايت اين پرونده مختومه شد.