سقف بودجه كشور كاهش يافت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي نگهبان سقف بودجه كشور در سال 1396 را دو هزار و 543 ميليارد ريال نسبت به مصوبه قبلي خود كاهش دادند و براين اساس بودجه سال آينده كل كشور بالغ بر 11 ميليون و 524 هزار و 565 ميليارد و 969 ميليون ريال تصويب نهايي شد.به گزارش اسرار، نمايندگان در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي مواد اعاده شده لايحه بودجه سال 1396 كل كشور ماده واحده اين لايحه را با 160راي موافق، 19 راي مخالف و 4 راي ممتنع از 200 نماينده حاضر، مصوب كردند.بر اساس ماده واحده، بودجه سال 1396 كل كشور از حيث منابع بالغ بر 11 ميليون و 524 هزار و 565 ميليارد و 969 ميليون (11.524،565.969،000،000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر 11 ميليون و 524 هزار و 565 ميليارد و 969 ميليون (11.524،565.969،000،000) ريال به شرح زير است:الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر 3 ميليون و 988 هزار و 531 ميليارد و 335 ميليون (3.988،531.335.000.000) ريال شامل:1- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و 467 هزار و 521 ميليارد (3.467.521.000.000) ريال2- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر 521 هزار و 10 ميليارد و 335 ميليون (521.010.335.000.000) ريالب- بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (8.005.021.048.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (8.005.021.048.000.000) ريال است.،‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز 15 اسفندماه گذشته ماده واحده و بودجه كشور را مصوب كردند و آنرا براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال كردند.