وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي: پرهيز از مناقشه فرهنگي سياست ماست

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه تحرك، جهش و تحول فرهنگي از بستر انديشه شكل مي‌گيرد، گفت: عدالت فرهنگي يعني ايران، تهران نيست و با اين شعار به استان‌ها حركت كنيم.

به گزارش ايسنا، دكتر سيدرضا اميري‌صالحي سه‌شنبه 24 اسفند در همايش سيدجمال‌الدين‌اسدآبادي در شهرستان اسدآباد، با بيان اينكه طبق برنامه‌ريزي‌ها در سال 96 تمام فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري را به استان‌ها و شهرستان‌ها منتقل مي‌كنيم، اظهار كرد: براساس سياستگذاري‌ها بنا داريم حجم زيادي از زيربناهاي فرهنگي را به ساير استان‌ها ببريم و جشنواره‌ها، نمايش كتاب‌ها و برنامه‌هاي گسترده‌اي را درحوزه‌هاي مختلف مطبوعاتي، فضاهاي مجازي و بازي‌هاي رايانه‌اي به استان‌ها انتقال دهيم و به جامعه بفهمانيم كه استان‌ها داراي ظرفيت بالايي هستند و ايران فقط تهران نيست .صالحي‌اميري افزود: بايد بستر براي جوانان فراهم شود و به جاي اينكه تنها در تهران متمركز شويم به ساير استان‌ها نيز توجه كنيم .وي با بيان اينكه معتقديم ريل توسعه از فرهنگ آغاز مي‌شود و بايد شعار واحد داشته باشيم چرا كه فرهنگ انسان‌ساز و محور توسعه است، تصريح كرد: بايد همه وحدت داشته باشيم و اختلافات را كنار بگذاريم چرا كه رمز توسعه در وحدت و همدلي است.صالحي‌اميري تأكيد كرد: گفتگو، محصول انديشه حوزه‌هاي علميه است و جامعه به گفتگوي فرهنگي، ديني و سياسي نياز دارد البته پرهيز از مناقشه فرهنگي سياست ماست چرا كه در فضاي مناقشه‌آميز نمي‌توان كار فرهنگي انجام داد.صالحي‌اميري با تأكيد بر اينكه جامعه امروز مردم و جامعه از تخريب، شايعه و انگ‌زني بيزار است و زبان فتنه و ادبيات تند و تحقيرآميز را نمي‌پذيرند، عنوان كرد: بايد قلم‌هايي كه تفرقه را در جامعه تبليغ مي‌كنند، شكست و زبان تفرقه را خاموش كرد و در عوض گفتگوي فرهنگي و هم‌نوايي را جايگزين آن كرد .وي با اشاره به اينكه مسير سيدجمال مسير ديپلماسي فرهنگي يعني نفوذ و تأثيرگذاري ملت‌ها از راه فرهنگ است، خاطرنشان كرد: به جاي ديپلماسي سياسي كه مبتني بر رقابت سياسي است، به اين نتيجه رسيده‌ايم كه ديپلماسي فرهنگي را مبتني بر اشتراكات فرهنگي و ناظر بر همكاري فرهنگي گسترش دهيم .صالحي‌اميري با بيان اينكه امروز به سيدجمال‌هايي نياز داريم كه بتوانند خشم جهان اسلام را بكاهند و گفتگوي جهان اسلام را آغاز كنند، ادامه داد: نوسازي، نوگرايي و نوانديشي در فضاي فعلي جامعه فرهنگي درس ديگري است كه بايد از سيدجمال بياموزيم چرا كه نيازمند انديشه‌هاي سيدجمال براي توسعه و تعالي فرهنگ در جامعه هستيم.وي با اشاره اينكه نيازمند بازنمايي و بازشناسي سيدجمال هستيم، اظهار كرد: مسير و شيوه‌اي كه سيدجمال انتخاب كرده بود، از مسير فرهنگ بوده و نخستين سياستي كه در ادبيات سيدجمال وجود داشته، تغيير شرايط و تفكر جامعه عصر خود بوده است .وزير ارشاد با اشاره به اينكه سيدجمال تغيير تفكر را از تغيير فرهنگ آغاز كرد، افزود: يكي از مهمترين ويژگي‌هاي سيدجمال‌الدين انتخاب مسير گفتگو بود و گفتگوي فرهنگي به عنوان امري مهم يكي از استراتژي‌هاي وزارت ارشاد است.صالحي‌اميري در ادامه با بيان اينكه نخستين گفتگوي فرهنگي در تالار وحدت تهران چندي پيش برگزار شد، خاطرنشان كرد: بنا داريم اين گفتگوي فرهنگي را درسطح ملي برگزار كنيم.