اولويت صنعت نفت افزايش برداشت از ميدان‌هاي مشترك است

وزير نفت بر ضرورت افزايش توليد ميدان مشترك آذر تا 100 هزار بشكه در روز تاكيد كرد و گفت: توسعه ميداني‌هاي مشترك و حفظ زنجيره توليد در مسير اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در استان ايلام با جديت دنبال ميي‌شود.

به گزارش اسرار، بيژن زنگنه در مراسم آغاز مرحله نخست توليد زودهنگام ميدان آذر با ابراز خرسندي از اين‌كه استان ايلام در مسير توسعه قرار گرفته است، عنوان كرد: اين استان ذخاير قابل توجه نفت و گاز دارد و برنامهي‌هاي توسعهي‌اي براي بهره برداري مناسب از اين ذخاير در دستور كار است.وي با بيان اين‌كه توسعه ميداني‌هاي مشترك و حفظ زنجيره توليد 2 محور مورد تاكيد در سياستي‌هاي اقتصاد مقاومتي است، افزود: اين 2 محور در برنامه هاي توسعهي‌اي استان ايلام مدنظر قرار گرفته و همان‌طور كه اكنون توليد از ميدان مشترك آذر آغاز شده است، اين روند توسعه تا افزايش توليد ميدان به 30 هزار بشكه در پايان ارديبهشت ماه سال آينده و 65 هزار بشكه در پايان فاز نخست توسعه ادامه ميي‌يابد.وزير نفت تاكيد كرد: توليد ميدان مشترك آذر بايد حداقل تا 100 هزار بشكه در روز افزايش يابد.زنگنه با اشاره به ضرورت حفظ زنجيره توليد در اين استان ادامه داد: گازهاي همراه نفت پس از بهره برداري از واحد اني‌جيي‌ال 3100 به اين كارخانه ارسال مي شود و با تكميل راه اندازي اين واحد، پتروشيمي بزرگ دهلران با تكيه بر خوراك ان‌جيي‌ال فعاليت خواهد كرد.وي بر ضرورت تداوم فعاليتي‌هاي توسعه اي در استان ايلام تاكيد كرد و گفت: توسعه ميدانهاي آذر، چنگوله، چشمه خوش، دانان، پايدار غرب و به ويژه تنگه بيجار بسيار حائز اهميت است.وزير نفت با اشاره به استفاده از مشاوران بين المللي در طرح توسعه ميدان آذر گفت: در ادامه فرآيند توسعه اين ميدان نيز بايد از مشاوران مجرب به منظور عملكرد بهينه و دستيابي به ضريب بازيافت مناسب بهره مند شد.زنگنه با اشاره به ضريب بازيافت كنوني ميدان آذر كه حدود 16 درصد است، تصريح كرد: با احتساب چهار ميليارد بشكه ذخاير نفت درجاي ميدان آذر افزايش يك درصدي ضريب بازيافت به 2 ميليارد دلار درآمدزايي و افزايش چهار درصدي ضريب بازيافت به هشت ميليارد دلار درآمدزايي منتهي ميي‌شود.وزير نفت ادامه داد: اين درآمدزايي و كسب منفعت براي كشور چيزي نيست كه بخواهيم به دليل دلواپسي عده اي از آن غفلت كنيم.زنگنه گفت: مردم روي برداشت از ميداني‌هاي مشترك بسيار حساسيت دارند و اگر براي افزايش ضريب بازيافت در ميداني‌ها به ويژه ميداني‌هاي مشترك تلاش نكنيم، پاسخي در مقابل مردم نخواهيم داشت.وي با بيان ايني‌كه منافع حاصل از افزايش ضريب بازيافت بسيار است و هرگونه هزينه كردي در اين زمينه جايز است، افزود: صرفه جويي در حوزه ازدياد برداشت هيچ توجيهي ندارد.وزير نفت يادآور شد: بايد از فرصتي كه پس از برجام براي توسعه كشور فراهم شده است، به نحو احسن استفاده كنيم و با توجه به نياز صنعت نفت به فناوري و سرمايه بايد بتوانيم حداكثر استفاده را از منابع خارجي و ظرفيتي‌هاي داخلي داشته باشيم.زنگنه با اشاره به مشكلات مديريتي كه در طرح توسعه ميدان آذر وجود داشت، از شركت مهندسي و توسعه نفت، صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت، شركت اويك، شركت سروك و آذر و همه دست اندركاران اين طرح توسعهي‌اي، محمدرضا مرواريد، استاندار ايلام و نمايندگان ايلام در مجلس شوراي اسلامي قدرداني كرد و گفت: آنچه سبب حضور من در اين طرح توسعه اي شده، توليد 15 هزار بشكه نفت نيست، بلكه حضور امروز من در اين طرح به دليل اهميت استان ايلام و اهتمام وزارت نفت به انجام فعاليتي‌هاي توسعه اي در اين استان، همچنين ارج نهادن به تحول مديريتي طرح توسعه آذر و قدرداني از تلاش و زحمات كاركنان براي به توليد رسيدن اين ميدان مشترك است. وزير نفت از آغاز فرايند مناقصه ميدان نفتي آزادگان خبر داد و گفت: شركت هاي حاضر در مناقصه مشخص شده اند و مناقصه به زودي برگزار مي شود.بيژن زنگنه گفت: امكان توسعه فاز دوم ميدان مشترك آذر نيز در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي وجود دارد.وي گفت: برنامه ريزي ما بر اين اساس است كه توليد روزانه ميدان آذر با اجراي فاز دوم طرح توسعه به 100 هزار بشكه افزايش يابد. وزير نفت ادامه داد: گازهاي همراه نفت ميدان آذر بخشي از خوراك مورد نياز ان جي ال 3100 و اين واحد ان جي ال نياز پتروشيمي دهلران را تامين مي كند.زنگنه با اشاره به نشست مشترك خود با استاندار ايلام گفت: انجام فعاليت هاي توسعه اي به ويژه توسعه ميدان تنگ بيجار و پالايشگاه ايلام در اين جلسه مورد تاكيد قرار گرفت، چراكه با توجه به فاصله بيش از 1000 كيلومتري اين منطقه تا عسلويه، توليد گاز در غرب كشور بسيار حائز اهميت است.وي با اشاره به ظرفيت استان ايلام در زمينه اجراي طرح هاي مختلف نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي گفت: آينده خوبي پيش روي اين استان قرار دارد.

امكان افزايش ذخاير نفت درجاي ميدان آذر تا 4 ميليارد بشكه

‌ مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت با اشاره به 2 ميليارد و 440 ميليون بشكه ذخيره نفت درجاي كنوني ميدان آذر، گفت: مطالعات نشان مي دهد كه امكان افزايش اين ذخاير به سه ميليارد و 500 ميليون تا چهار ميليارد بشكه وجود دارد.سيد نورالدين شهنازي در مراسم آغاز مرحله نخست توليد زودهنگام ميدان آذر عنوان كرد: حدود يك سوم اين ميدان مشترك در خاك ايران قرار دارد.وي به تشريح ويژگيي‌هاي اين طرح توسعه اي پرداخت و گفت: توليد از اين ميدان كه هم اكنون 15 هزار بشكه در روز است، تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده به 30 هزار بشكه افزايش ميي‌يابد.مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) ادامه داد: در پايان فاز نخست توسعه ميدان آذر، توليد به روزانه 65 هزار بشكه ميي‌رسد. شهنازي زاده، سقف هزينه سرمايهي‌گذاري )Capex(‌ اين طرح توسعه اي را يك ميليارد و 234 ميليون يورو اعلام كرد و گفت: در مرحله توليد زودهنگام تا 30 هزار بشكه 10 حلقه چاه حفر ميي‌شود و اين تعداد تا پايان توسعه به 19 حلقه چاه افزايش ميي‌رسد.به گفته وي، مركز فرآورش موقت براي جداسازي نفت و آب و سپس ارسال نفت به واحد بهره برداري دهلران، در طرح و توليد زودهنگام ميدان آذر برنامه ريزي شده است و اين نفت پس از فرآورش با خط لوله اي به طول 129 كيلومتر به واحد بهره برداري دهلران ارسال ميي‌شود.مديرعامل شركت متن عنوان كرد: پس از مرحله توليد زودهنگام احداث 63،5 كيلومتر خط لوله انتقال نفت از دهلران به چشمه خوش و احداث 130 كيلومتر پله انتقال گازهاي همراه به مركز جمع آوري گاز در دهلران در دستور كار قرار مي گيرد؛ اين گازها سپس به اني‌جيي‌ال 3100 كه هم اكنون در حال ساخت است، منتقل ميي‌شود.شهنازي زاده به ساختار زمين شناسي پيچيده ميدان مشترك آذر اشاره كرد و گفت: اين طرح توسعه اي در بخش ايمني، بهداشت و محيط زيست )HSE(‌ هم عملكرد قابل دفاعي داشته است.