عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي: زمين‌خواري ريشه دربي‌انضباطي شهري دارد

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در همايش مبارزره با زمين‌خواري و حفظ منابع كشور كه در مجتمع فرهنگي قوه قضاييه برگزار شد در تشريح موضوع همايش، اظهار كرد: قاعدتا زمين‌خواري معلول سياست‌هايي است كه  در كشور اجرا شده است و اين موضوع حساسيت ايجاد كرده است.

وزير راه و شهرسازي ريشه زمين‌خواري را بي‌انضباطي شهري عنوان كرد و افزود: در كشور، بحث انضباط شهري در سه دهه گذشته حساسيت خود را در سياستگذاري‌ها از دست داد و تا زمانيكه انضباط شهري به جايگاه اصلي خود برنگردد و شهرها انضباط پيدا نكند، دويدن و جنگيدن با بحث زمين خواري، مبارزه با معلول است. وزير راه و شهرسازي با بررسي وضعيت شهرهاي ايران در 3 دهه گذشته و بعد از انقلاب تصريح كرد: در ايران بعد از جنگ، بنيان يك بي‌انضباطي‌شهري در ايران استوار شد. در ابتدا بي انضباطي ها كوچك بودند اما در حال حاضر بي انضباطي به صورت گسترده انتشار پيدا كرده است كه اين وضعيت، ميل و طمع را در سوداگري شهري بيش از حد افزايش داده است. آخوندي با ارايه آمار و ارقام از بي‌انضباطي شهري، گفت: وقتي مبناي فروش قانون و بي‌انضباطي شهري به وجود مي‌آيد، سيستم هرگونه تخلف از زمين‌خواري تا انواع سيستم‌هاي خلاف مقررات را تشويق مي‌كند و در اين بستر اگر بخواهيم با معلول‌ها درگير شويم با گرفتاريهاي متعددي روبه‌رو خواهيم شد. وي تاكيد كرد: اگر به دنبال ريشه‌ها نرويم و و فقط به دنبال مبارزه با زمين‌خوران باشيم به طور حتم با مشكل مواجه خواهيم شد. تمام بحث ما اين است كه اگر فكر مي‌كنيم مي‌توانيم شهرها را از فروش ضابطه تامين مالي و اداره كنيم به همين وضعيت فعلي خواهيم رسيد. لذا بايد به انضباط شهري بازگرديم و در اين شهر بايد قانون اجرا شود. البته برخي به دليل گرفتاري‌هايش از آن سر باز زده‌اند.آخوندي خاطرنشان كرد: در دهه 60 كسي جرات صحبت از فروش تراكم نداشت، هم اكنون در مبادي قانون‌گذاري نيز مطرح شده است و شاهد هستيم كه مجموع سيستم، آينده شهر را به حراج گذاشته است.