ظرفيت‌هاي خالي دانشگاهي مايه خسران براي كشور است

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق گفت: خالي ماندن ظرفيت‌هاي علمي دانشگاهي باعث خسران براي كشور است.
كريم نوزادنمين در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: از جمله مطالبات اصلي دانشگاهيان از دولت جمهوري اسلامي اين است كه آمايش آموزش علمي كشور را مدنظر قرار داده و در اجرايي كردن آن كوشا باشد.وي تصريح كرد: از دولت انتظار مي‌رود بتواند مجموعه عظيم علمي و معنوي دانشگاه آزاد اسلامي در كشور را حفظ كند و تخصيص دانشجو به واحدها متناسب و با توجه به امكانات و ظرفيت‌ها صورت گيرد.نوزادنمين افزود: ظرفيت‌هاي دانشگاهي، اموال بيت‌المال هستند و از محل شهريه‌هاي دانشجويي ساخت و سازها، تجهيزات و امكاناتي فراهم شده است كه بايد مورد بهره‌برداري قرار گيرند. همچنين ظرفيت هيات علمي قوي و با تجربه كه برخي از آنها در سنين بازنشستگي هستند، در حالي خالي ماندن است و اين خسراني براي جامعه علمي كشور به شمار مي‌رود.وي با بيان اينكه اميد است درجه‌بندي دانشگاه‌ها هرچه سريعتر اتفاق افتد، اظهار كرد: موضوع ادغام يا حذف دانشگاه‌ها مسئله ساده‌اي نيست و بايد با توجه به ظرفيت هر دانشگاه تعداد تخصيص و پذيرش دانشجو مدنظر قرار گيرد.معاون دانشجويي دانشگاه آزاد نراق افزود: نشاط علمي در دانشگاه زماني حاصل مي‌شود كه دانشجو در دانشگاه حضور داشته باشد و از امكانات بسيار وسيع كارگاهي، آزمايشگاهي، فضاي موجود و خدمات اينترنتي و كتابخانه‌ها بهره ببرد. نمين گفت: هرچقدر دانشجو در محيط دانشگاه حضور يافته و فعال باشد و اين خدمات مفيد را مورد استفاده قرار دهد نشاط علمي بيشتري براي او حاصل مي‌شود، در دانشگاه نراق شاهد هستيم كه طي سال‌هاي گذشته امكانات بسياري براي دانشجويان فراهم شده است. حداقل در رشته كشاورزي امكانات بسياري وجود دارد كه الان تقريبا بلااستفاده مانده است، در حاليكه اين ظرفيت ها اموال بيت‌المال هستند و حتما بايد دانشجويي وجود داشته باشد تا از آنها استفاده كند.وي با بيان اينكه بيشتر از تغييرات مديريتي، تغيير در نگاه به جامعه دانشگاهي مهم است، ادامه داد: استاد و كاركنان دانشگاه سرمايه‌هاي مجموعه‌هاي دانشگاهي ما هستند و زماني مي‌توانند فعاليت كنند كه رسالت آموزشي خود را به ثمر برسانند و در كنار آن فعاليت‌هاي پژوهشي انجام دهند، در حاليكه كاهش دانشجو دانشگاهيان را تا حدودي سرخورده مي‌كند.