نقش كليدي توسعه مهارت‌ در ارتقاء بهروري اقتصادي

توسعه مشاغل و بنگاه‌هاي اقتصادي، تضمين حقوق كار، بسط حمايت‌هاي اجتماعي و ارتقاء گفتگوي اجتماعي؛ چهار ركن كار شايسته هستند. ‌بديهي است برخورداري هرچه بيشتر مردم از مشاغل شايسته منجر به رشد اقتصادي فراگيرتر و غني‌تر خواهد شد و چنين رشدي منابع بيشتري را براي ايجاد مشاغل شايسته فراهم مي‌آورد. منطقه آسيا و اقيانوسيه با بيش از 4 و نيم ميليارد نفر جمعيت سال 2016 نزديك به 60 درصد جمعيت و نيروي كار جهان را در خود جاي داده است.موقعيت منطقه آسيا و اقيانوسيه به‌عنوان موتور رشد اقتصادي جهان در ساليان اخير ارتقاء يافته طوري‌ كه اين منطقه دو سوم رشد كل را موجب شده؛ بنابراين تحولات در اين منطقه در اقتصاد جهاني و تدوين سياست‌هاي مربوطه در جهان نقش اساسي ايفا مي‌كند. براساس گزارش اخير چشم‌انداز اجتماعي اشتغال جهان، خالص اشتغال ايجاد شده در منطقه آسيا و اقيانوسيه در سال 2016 بالغ بر 20 ميليون نفر بوده كه معادل با رشد 1.1 درصدي است. ضمنا شرايط مشابهي نيز براي سال 2017 پيش‌بيني شده است. در اين پيوند مايلم بر اين نكته تاكيد كنم كه شاكله رشد اشتغال در منطقه ما يك مرحله گذار ساختاري را نشان مي‌دهد كه در حال شكل‌گيري است. بدين ترتيب سرمايه و نيروي كار از بخش‌هاي با ارزش افزوده كم، به سوي بخش‌هاي با ارزش افزوده زيادتر در حال انتقال است.قابل ذكر است، با وجود رشد اقتصادي، در بسياري از موارد فرصت‌هاي شغلي متناسب با ميزان رشد ايجاد نمي‌شود؛ بنابراين در برخي كشورها در حال مواجه با پديده‌اي موسوم به رشد با اشتغال نامتناسب هستيم. رشد اقتصادي در حالي كه مزاياي بسياري را براي منطقه ما همراه داشته با نقصان‌هاي عمده‌اي براي برقراري كار شايسته قرين بوده است. گزارش مذكور همچنين تصريح دارد كه منطقه آسيا و اقيانوسيه 63.5 درصد شاغلان فقير در جهان را در بر دارد. سهم اشتغال آسيب‌پذير از كل اشتغال در اين منطقه 50.1 درصد در سال 2016 بوده است.نرخ بيكاري زياد و نقصان‌هاي كار شايسته عوامل ناپايدار اقتصادي و ناآرامي اجتماعي هستند كه كشورهاي مبتلابه را به ورطه فقر و توسعه‌نيافتگي مي‌كشاند. اشتغال نقش كليدي در هدايت اقتصادها به‌ سوي كاهش موثر فقر ايفا مي‌كند. مايلم تاكيد كنم كه رشد اقتصادي به تنهايي قادر نخواهد بود منجر به كاهش فقر شود مگر آنكه اين رشد به عنوان موتور ايجاد اشتغال عمل كند به‌گونه‌اي كه از ظرفيت فراهم آوردن فرصت‌هاي بيشتر و برابر براي مردم برخوردار باشد.در اين پيوند توجه كافي به سياست‌هايي كه به موضوع علل ريشه‌اي عدم ارتباط بين رشد و اشتغال و بين رشد و برابري مي‌پردازد مي‌تواند در ايجاد موازنه براي افزايش اشتغال ياري‌رسان باشد. اگرچه وضعيت بيكاري جوانان در زير منطقه‌هاي آسيا و اقيانوسيه متفاوت است، اما همچنان چالشي بزرگ براي منطقه به شمار مي‌رود.بازار كار جهاني به‌ طور شگرفي تحت‌تاثير پيشرفت‌هاي سريع فناوري و بالطبع ملزومات توسعه مهارتي مربوط قرار گرفته، بنابراين امروزه توسعه مهارت‌ها يك ضرورت محسوب مي‌شود و نقش كليدي در ارتقاء بهروري اقتصادي و توسعه پايدار دارد. در اين خصوص لازم است استراتژي‌هاي در خوري به‌منظور به روز كردن مهارت‌ها و توسعه دسترسي به مهارت‌ها براي همت اقشار مردم طراحي شود.پيمايش‌هاي صورت گرفته در منطقه آسيا و اقيانوسيه پيرامون گذر از تحصيل به كار نمايانگر آن است كه جوانان در مشاغلي فعاليت مي‌كنند كه با تخصص‌هاي آنها همخواني ندارد، بنابراين لازم است تلاش‌هاي خود را براي كاهش اثرات ناهمخواني مهارتي افزون كنيم.
* وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي