ركورد درآمدهاي گمركي كشور شكسته شد

ركورد درآمدهاي گمركي شكسته شد و گمرك موفق شد در دولت يازدهم بالاترين ميزان درآمد را طي سال 1395كسب نمايد.عملكرد درآمدي گمرك در زمينه حقوق ورودي در سال گذشته بالغ بر 181هزار ميليارد ريال بوده كه اين مبلغ وصول و به حساب خزانه واريز شده كه اين ميزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل 61 درصد افزايش داشته است.ثبت ركورد جديد درآمدهاي گمركي موجب شد تا محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور طي روزهاي اخير در نامه اي به رييس جمهوري افزايش قابل توجه درآمدهاي گمركي در سال 1395 را طي سالهاي اخير بي سابقه توصيف و از رييس جمهور تقاضا نمايد تا از همكاران پرتلاش گمرك كه در تحقق اين وضعيت كم نظير موثر بوده اند به نحو شايسته اي تقدير بعمل آيد.كارنامه عملكرد گمرك در بخش درآمدي نشان مي دهد اين سازمان علاوه بر موفقيت در وصول حقوق ورودي در بخش وصول عوارض و ساير درآمدها نيز توفيقات قابل توجهي داشته است.وصول عوارض براي وزارتخانه ها،سازمان هاي دولتي و يا سازمان هاي عمومي غير دولتي مانند وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، شهرداريها، جمعيت هلال احمر و اخذ دهها عوارض ديگر از جمله اقدامات گمرك در حوزه وصول عوايد دولت بوده است كه ميزان وصولي گمرك براي سايرسازمانها در سال 95بالغ بر 13هزارميليارد ريال بوده كه در مقايسه با سال 94 در اين بخش نيز بيش از 38 درصد افزايش داشته است.همچنين عملكرد گمرك در بخش وصول ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي كه در رديف درآمدي سازمان مالياتي درج مي گردد در سال 95 بيش از 101هزار ميليارد ريال بوده كه در سال 95 از اين حيث نيز عملكرد گمرك 30 درصد افزايش داشته است.اين گزارش مي افزايد؛گمرك ايران در سال 1395 در مجموع بالغ بر 296هزار ميليارد ريال وصولي داشته كه با احتساب عملكرد معافيت ها و تخفيفات حقوق ورودي مندرج در قوانين و مقررات اين رقم به حدود 333 هزار ميليارد ريال مي رسد.