حركت جمعيت ايران به سمت سالخوردگي

كل جمعيت كشور در سال 1395 به 79 ميليون و 926 هزار و 270 رسيده است كه در اين جمعيت تعداد مردان حدود نيم ميليون نفر بيشتر از زنان است.
به گزارش خبرنگار اسرار ، اميد علي پارسا رئيس مركز آمار ايران درباره نتايج كلي سرشماري نفوس و مسكن سال 1395، اظهار كرد: كل جمعيت كشور در سال 1395 به 79 ميليون و 926 هزار و 270 رسيد كه نسبت به سال 1390 نزديك به 4 ميليون و 776 هزار نفر افزايش يافته است.وي افزود: همچنين تعداد خانوار ايراني در سال 1395 به 24 ميليون و 196 هزار و 35 رسيده است كه نسبت به سال 1390، 3 ميليون خانوار افزايش يافته است.پارسا همچنين بيان كرد: طبق اطلاعات آخرين سرشماري تعداد خانوار شهري در سال 1395 معادل 18 ميليون و 125 هزار خانوار بوده كه نسبت به سال 1390 به اندازه دو ميليون و 698 هزار و 640 خانوار افزايش يافته است.همچنين به گفته پارسا بعد خانوار در سال 1390 معادل 3.5 درصد بود كه با كاهش 0.2- درصدي در سال 1395 به 3 رسيد. بعد خانوار شهري نيز در سال 1390، 3.5 درصد بوده است كه با 0.2- درصدي در سال 1395 به 3.3 درصد رسيده است. بعد خانوار روستايي در سال 1390، 3.7 درصد بود كه با تغييراتي معادل 0.3 درصد به 3.4 درصد رسيده است.به گفته رئيس مركز آمار ايران در سال 1395، 40 ميليون و 498 هزار و 442 مرد در كشور زندگي كرده‌اند كه دو ميليون و 592 هزار و 773 نفر نسبت به سال 1390 افزايش يافته است. تعداد زنان در سال 1395 معادل 39 ميليون و 427 هزار و 828 نفر بوده‌اند كه نسبت به سال 1390، 2 ميليون و 183 هزار و 828 نفر افزايش يافته‌اند.رئيس مركز آمار ايران همچنين بيان كرد: نسبت جنسي در سال 1395 به 103 رسيده و يك درصد از سال 1390 افزايش يافته است.او اضافه كرد: همچنين جمعيت ساكن در نقاط شهري از سال 1395 معادل 59 ميليون و 146 هزار و 847 نفر بوده است كه نسبت به سال 1390 معادل 5 ميليون و 500 هزار و 186 نفر افزايش يافته است. جمعيت ساكن در نقاط روستايي ولي با كاهش محسوسي رو به رو بوده است. در سال 1395 معادل 20 ميليون و 730 هزار و 625 نفر ساكن در روستاها بوده‌اند كه نسبت به سال 1390 معادل 772 هزار و 383 نفر كاهش يافته است.پارسا بيان كرد: همچنين نسبت روستانشيني جمعيت در سال 1395 معادل 25.9 درصد رسيده است كه منفي 2.7 درصد نسبت به سال 1390 كاهش يافته است.به گفته وي، نرخ رشد جمعيت نيز در سال 1395 به 1.24 درصد رسيده كه اين ميزان در سال 1390 معادل 1.29 بوده است. متوسط رشد سالانه جمعيت طي دوره 5 ساله 1390 تا 1395، 1.23 درصد بوده كه نسبت به دوره 1385 تا 1390 در حدود 0.05 درصد كاهش يافته است. همچنين نرخ رشد جمعيت شهري در سال 1395 معادل 1.97 درصد و در سال 1390 معادل 2.14 درصد بوده است. همچنين نرخ رشد جمعيت روستايي در سال 1395 معادل 0.73- درصد بوده است و نرخ رشد جمعيت روستايي در سال 1390 معادل 0.67- درصد بوده است.رئيس مركز آمار ايران همچنين بيان كرد جمعيت 0 تا 14 ساله در سال 1395 معادل 19 ميليون و 192 هزار و 661 نفر بوده است. جمعيت 0 تا 14 ساله در سال 1390 معادل 17 ميليون 561 هزار و 778 نفر بوده است.جمعيت 15 تا 29 ساله در سال 1395 به 20 ميليون و 52 هزار و 725 نفر رسيده است كه اين ميزان سال 90، به 23 ميليون و 694 هزار و 194 نفر بوده است. جمعيت 30 تا 64 ساله نيز در سال 1395 به 35 ميليون و 807 هزار و 965 نفر رسيده است كه اين گروه سني در سال 1390 معادل 23 ميليون و 694 هزار و 194 نفر بوده است. همچنين جمعيت 65 ساله و بيشتر در سال 1395 معادل چهار ميليون و 870 هزار و 411 نفر بوده است. اين گروه سني در سال 1390 برابر با 4 ميليون و 343 هزار و 91 نفر بوده‌اند. سهم جمعيت 0 تا 14 ساله در سال 1395 معادل 0.24 بوده است كه سهم اين گروه در سال 1390 معادل 23.4 بوده است.پارسا در اين زمينه توضيح داد: اين موضوع نشان مي‌دهد كه وضعيت خطرناك كاهش جمعيت در ايران در حال اصلاح شدن است.وي همچنين گفت: نرخ باسوداي جمعيت 6 ساله و بيشتر در سال 1395 معادل 87.6 درصد بوده است كه نرخ باسوادي جمعيت 6 ساله و بيشتر در سال 1390 معادل 84.8 بوده است.رئيس مركز آمار ايران نرخ باسوادي جمعيت 10 تا 49 ساله را در سال 1395 معادل 94.7 درصد اعلام كرد. اين ميزان در سال 1390 معادل 92.4 درصد بوده است. همچنين درصد مردان 10 ساله و بيشتر داراي همسر در سال 1395 معادل 63.3 درصد بوده است. اين گروه در سال 1390، 60 درصد بوده‌اند. درصد مردان 10 ساله و بيشتر هرگز ازدواج نكرده 34.4 درصد در سال 1395 است كه در سال 1390 معادل 38 درصد بوده است. درصد مردان 10 ساله و بيشتر بي‌همسر به دليل طلاق در سال 1395 معادل 1.2 درصد بوده است. درصد اين مردان در سال 1390 معادل 0.7 درصد است. همچنين درصد زنان 10 ساله و بيشتر داراي همسر در سال 1390 معادل 64.3 بوده است كه در سال 1390 درصد اين افراد 61 درصد بوده است. درصد زنان 10 ساله و بيشتر بي‌همسر بر اثر فوت در سال 1395 معادل 7.3 درصد بوده است. اين گروه در سال 1390 معادل 7.4 درصد بود. همچنين درصد زنان 10 ساله و بي‌همسر در اثر طلاق در سال 1395 معادل 2.2 درصد بوده است. اين گروه در سال 1390 معادل 1.4 بوده است.پارسال جمعيت ايراني سال 1395 را معادل 78 ميليون و 166 هزار و 822 نفر اعلام كرد. جمعيت افغانستاني مقيم ايران را يك ميليون و 583 هزار و 579 نفر و جمعيت عراقي مقيم ايران را 34 هزار و 532 نفر عنوان كرد و گفت: كل مهاجران ايران در سال 1395 معادل 4 ميليون و 709 هزار نفر بوده‌اند.بر اساس اعلام رئيس مركز آمار ايران تعداد خانوار مالك در ايران 14 ميليون و 259 هزار و 290 نفر بودند كه 60.6 درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهند اين افراد در سال 1390 معادل 13 ميليون و 192 هزار و 284 نفر بوده‌اند كه اين ميزان معادل 62.7 درصد بوده است. همان‌طور كه پيداست در حدود 2 درصد از درصد مالكان در اين 5 سال كاسته شده است.تعداد خانوارهاي مستاجر در سال 1395، معادل 7 ميليون و 250 و 403 نفر بودند. خانوار مستاجر در سال 1390 معادل 5 ميليون و 607 هزار و 314 نفر بوده‌اند.پارسا در بخشي از سخنانش درباره سرشماري سال 1395 اظهار كرد: سرشماري سال 1395 اولين سرشماري الكترونيكي در ايران بود كه 48.4 درصد به صورت الكترونيكي در آن شركت كردند كه در نوع خود يك ركورد محسوب مي‌شود. در سال 2015 در سرشماري ژاپن كه سومين سرشماري الكترونيكي آن بود، 37 درصد و در كشور كانادا هم كه بار سوم سرشماري الكترونيكي انجام مي‌شد، در حدود 68 درصد شركت كرده‌اند.او افزود: زماني كه نزد مقام معظم رهبري رفته بوديم و به ايشان قول شركت 35 درصدي مردم در سرشماري الكترونيكي سال 1395 داده شد، نگران بودم كه اين امر محقق نشود ولي اكنون اين هدف بلندپروازانه تحقق يافته است.پارسال در بخشي از سخنانش در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه اطلاعات بيمه‌اي را كي بيان خواهد كرد، مطرح كرد: جمع‌آوري كليه اطلاعات مدتي طول خواهد كشيد ما تا تيرماه اطلاعات سرشماري را جمع‌آوري و منتشر مي‌كنيم كه اطلاعات مربوط به بيمه هم در اين بخش قرار دارد.ارسا همچنين اظهار كرد: ما به دنبال استقرار نظام ثبتي مبنا هستيم كه به موجب كيفيت و دقت ارائه آمار اطلاعات بالا خواهد رفت و از رسانه‌ها هم مي‌خواهيم به عنوان يك مطالبه مطرح كنند كه تا سرشماري بعدي به شكل ثبتي‌مبنا انجام شود.