بازديد اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس از ايران خودرو

اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با حضور در شركت ايران خودرو و بازديد از خطوط توليد و مركز تحقيقات، در جريان آخرين اقدامات و دستاوردهاي اين گروه صنعتي قرار گرفتند. به گزارش ايكوپرس، در ديدار اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با مديران ارشد گروه صنعتي

نقش كليدي توسعه مهارت‌ در ارتقاء بهروري اقتصادي

توسعه مشاغل و بنگاه‌هاي اقتصادي، تضمين حقوق كار، بسط حمايت‌هاي اجتماعي و ارتقاء گفتگوي اجتماعي؛ چهار ركن كار شايسته هستند. ‌بديهي است برخورداري هرچه بيشتر مردم از مشاغل شايسته منجر به رشد اقتصادي فراگيرتر و غني‌تر خواهد شد و چنين رشدي منابع بيشتري را براي ايجاد مشاغل شايسته فراهم مي‌آورد.