ارتباط با ما

صاحب امتياز: محمدرضا راه چمني سردبیر: حسن چشمی محل انتشار: تهران  تلفن:  77722198 ،77865139 ،77720466 (021) نمابر: 77720480 (021)نشاني الكترونيك: asrardaily@gmail.com نشاني: تهران، انتهاي بزرگراه رسالت شرق، بين عادل و زرين، پلاك 223، طبقه دوم و سوم